Tokyo

We are active in the “Yosakoi Naruko Odori” originating from Kochi Prefecture. We wanted everyone to see Yosakoi Naruko Odori, so we decided to participate. We will perform with four teams: Zokkon Machida ’98, Narutaka, Shichi Fuku Yosakoi, and Kizuna Kokusai!