26th Annual Honolulu Festival March 6-8, 2020

Archives 1997(3rd)

Date : May 14(Fri), Mar 15 (Sat), Mar 16 (Sun)
Sub Theme :

Participating Performers

Nihonmatsu-no-Chochin Matsuri, Hakodate Mikoshi Rengo, Yosakoi Soran Matsuri, Michino-kai, Geibi Ohjishi Taiko, Yamagata Minyo Kyokai, Karasu Odori, Nihon Taishogoto Kyokai, Studio Hoaloa, Warm Up, Nihon-no-Tako-no-kai, Ichida Hiromi & Kimono goodwill ambassador group, Kita Kyushu Sadou Kyokai, Izumi-ryu Soke, and more.