Mark your calendar! 29th Annual Honolulu Festival Comes March 7-9,2025

Archives 1997(3rd)

Date : May 14(Fri), Mar 15 (Sat), Mar 16 (Sun)
Sub Theme :

*Please refrain from unauthorized use of images. Please contact the Foundation for secondary use requests.

Participating Performers

Nihonmatsu-no-Chochin Matsuri, Hakodate Mikoshi Rengo, Yosakoi Soran Matsuri, Michino-kai, Geibi Ohjishi Taiko, Yamagata Minyo Kyokai, Karasu Odori, Nihon Taishogoto Kyokai, Studio Hoaloa, Warm Up, Nihon-no-Tako-no-kai, Ichida Hiromi & Kimono goodwill ambassador group, Kita Kyushu Sadou Kyokai, Izumi-ryu Soke, and more.